Взрыв на электростанции парализовал индустрию онлайн.

Данъчен Стимул за Наети Безработни и Сделки на Регулиран Фондов Пазар 20.Други Суми, Участващи при Определяне на Данъчния Финансов Резултат 21.Данъчни Амортизируеми Активи – данъчни разходи за амортизация 22.Освобождаване и Преотстъпване на Корпоративен Данък 23. Счетоводни Грешки и Промяна в Счетоводната Политика 25.Специфични Правила при Финансови Институции и Кооперации 26.

Поиск туров по всем туроператорам.

Данъчно Регулиране при Преобразуване на Дружества и Кооперации 27.Данъчно Регулиране при Трансфери Между Място на Стопанска Дейност 28.Данъчно Регулиране при Ликвидация и Несъстоятелност 38 29. Други Актове, Свързани със ЗКПО Неперсонифицираните дружества по ЗЗД и осигурителните каси се приравняват на юридически лица.Административно Наказателни Разпоредби – Санкции 30. За данъчно задължено лице се смята и всеки чуждестранен тръст, фонд или друго подобно образувание, което извършва стопанска дейност или извършва и управлява инвестиции и не може да бъде установен притежателя на дохода, който стои зад това образувание.(чл.2 от ЗКПО) (чл.92 и 93 от ЗКПО) За неподадена или за по-късно подадена годишна данъчна декларация или за невярно посочени обстоятелства в нея, което води до определяне на по-малък дължим данък, се налага санкция в размер от 500 до 3 000 лв., а при повторно нарушение от 1 000 до 6 000 лв.

Экономика Гибралтара - Gibraltar

Отделно се дължи недоначисления данък и законова лихва за забава до неговото внасяне по сметката на НАП.(чл.261 от ЗКПО) За неподадено приложение към годишната данъчна декларация или за невярно посочени обстоятелства в него, което води до определяне на по-малък дължим данък, се налага санкция в размер от 100 до 1 000 лв., а при повторно нарушение от 200 до 2 000 лв.(чл.262 от ЗКПО) Управител, ликвидатор или синдик, който е допуснал неподаване или по-късно подаване на данъчна декларация или приложение към нея, или допусне посочване на неверни данни в тях, което води до определяне на дължимия данък в по-малък размер, се наказва със санкция в размер от 200 до 1 000 лв., а при повторно нарушение от 400 до 2 000 лв.(чл.264 от ЗКПО) За неподаден или за по-късно подаден годишен отчет за дейността се налага санкция в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение от 1 500 до 5 000 лв.

Рулетке отрубят Сеть Экономика Газета РБК

(чл.276 от ЗКПО) За неподаден или за по-късно подаден годишен отчет за дейността или за подадени неверни данни в него, на юридическите лица и едноличните търговци се налага санкция в размер от 200 до 2 000 лв., а при повторно нарушение от 2 000 до 6 000 лв.Санкцията за техните управители или представители е в размер от 100 до 1 000 лв., а при повторно нарушение от 1 000 до 3 000 лв.